Personalul IESBA a publicat un document de tip Q&A pentru a sprijini adoptarea și implementarea standardului internațional privind independența pentru auditurile grupurilor

La 23 octombrie, personalul International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis o publicație de tip Q&A referitoare la reglementarea Revizuiri la Cod legate de definiția echipei misiunii și a auditurilor grupurilor. Revizuirile la Cod tratează holistic diversele considerente privind independența într-un audit al situațiilor financiare ale grupului. Revizuirile tratează, totodată, independența și alte implicații ale modificărilor definiției unei echipe a misiunii din Codul etic pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul) pentru a se alinia cu modificările definiției aceluiași termen din Standardele Internaționale de Audit (ISA-urile) și Standardele Internaționale privind Managementul Calității (ISQM-urile) emise de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Publicația de tip Q&A este proiectată pentru a sublinia, ilustra sau explica aspecte ale revizuirilor din Cod și este menită să însoțească Baza pentru concluzii pentru reglementarea finală. Aceasta va sprijini firmele, organismele normalizatoare naționale și organizațiile profesionale contabile în adoptarea și/sau implementarea revizuirilor. De asemenea, publicația va ajuta organismele de reglementare și organismele de supraveghere a auditului, comunitatea guvernanței corporative, investitorii, persoanele care întocmesc situațiile financiare, organismele educaționale sau instituțiile, precum și alte părți interesate să înțeleagă revizuirile la Cod.

Elaborarea acestei publicații de tip Q&A a fost posibilă în urma discuțiilor extinse și a consultărilor IESBA cu o gamă largă de părți interesate, precum și de deliberările proprii ale IESBA din timpul elaborării și finalizării reglementării.

Reglementarea intră în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare și situațiilor financiare ale grupului pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2023 sau ulterior acestei date, adoptarea anticipată fiind permisă.

Publicația de tip Q&A este disponibilă pe site-ul IESBA în limba engleză.