Cariera

CECCAR, organizează concurs la sediul Filialei HUNEDOARA din localitatea Deva, Bdul 22 Decembrie nr.69, Jud.Hunedoara, in vederea ocupării postului de

Șef Birou evidență tablou cu program de 4 ore/zi, durata nedeterminata

 

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a)cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice si experiența in domeniul contabil;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe bune Microsoft Office;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.01.2021 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10,00-14,00 la sediul filialei CECCAR Hunedoara.

 

Concursul se va desfășura in data de 25,01,2021 la sediul Filialei CECCAR Hunedoara din localitatea Deva, Bdul 22 Decembrie nr.69, Jud.Hunedoara incepând cu ora 11,00 si va cuprinde

 • proba scrisă
 • proba de verificare a competentelor de utilizare a calculatorului
 • susținerea interviului

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 3. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;
 4. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 5. Ordin nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea reglementarilor contabile  pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;